Ersättningsnivå och utbetalning

Förutsättning för att erhålla sjukpenning är att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Beroende på hur länge sjukskrivningen har pågått bedöms arbetsförmåga på olika sätt i relation till rehabiliteringskedjan. Läs mer här i Rehabverktyget i avsnittet om Rehabiliteringskedjan.

Om förutsättningarna för att erhålla sjukpenning på normalnivå är uppfyllda beviljar Försäkringskassan normalt sjukpenning från och med dag 15. Dag 1 är karensdag och dag 2-14 är dagar med sjuklön från arbetsgivaren.

Ersättningsnivån är 80 procent av SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) de första 12 månaderna (364 dagar). Därutöver tillkommer 10 procent för dem som har en avtalsförsäkring.

Vid nedsatt arbetsförmåga efter de första 12 månaderna måste medarbetaren ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå hos Försäkringskassan. Ersättningsnivån är då 75 procent av SGI och utgår under ytterligare maximalt 550 dagar. Förutsättningen är att arbetsförmågan ska vara nedsatt mot hela den reguljära arbetsmarknaden.

Undantag: Om medarbetaren lider av en allvarlig sjukdom kan hon eller han ansöka om fler dagar med sjukpenning på normalnivå, 80 % av SGI. Ansökan görs för varje nytt läkarintyg. Tidsbegränsning saknas. Med allvarliga sjukdomar menas exempelvis tumörer, neurologiska sjukdomar (ALS) eller transplantation av vitalt organ. Se nedan.

Ersättningsnivåerna på 80 procent och 75 procent gäller upp till ett tak som motsvarar 7,5 prisbasbelopp, det vill säga 42 800 x 7,5 =
321 000 kronor (2011).

Om medarbetaren inom en tidsram på 450 dagar haft flera sjukfall så lägger Försäkringskassan ihop sjukperioderna för att räkna ut vilken ersättningsnivå som ska tillämpas. Detta gäller dock bara sjukperioder som överstiger sjuklöneperioden det vill säga är längre än 14 dagar.

När medarbetaren har förbrukat alla sina dagar med sjukpenning (oavsett sjukpenningsform) måste medarbetaren återgå i arbete eller motsvarande, för att efter 87 kalenderdagar, som tidigast, vara kvalificerad för nya dagar med sjukpenning.

Kriterier för allvarlig sjukdom/skada

"Att ett tillstånd är allvarligt kan avgöra om en person kan undantas vissa regler i lagen om allmän försäkring. Det kan innebära att personen efter 364 dagar har rätt till fler dagar med sjukpenning på normalnivå eller att det bedöms som oskäligt att pröva personens arbetsförmåga efter 180 dagar."

Läs mer på www.socialstyrelsen.se

Vem betalar ut sjukpenningen?

Frågor och svar
Unionen Livsmedelsföretagen Bliwa